TITULARITAT

S’informa als usuaris que el titular del website https://compraesencial.es, d’ara endavant Compraesencial.es, és KAUAMA Sustainable Logistics SL. Consultar dades fiscals:

KAUAMA SUSTAINABLE LOGISTICS SL
CIF: B67349860
Direcció: Ronda Guinardó 68. 08025 Barcelona (ES)
Inscrita en el Registre Mercantil Provincial de Barcelona Tom: 46.686, Foli: 189, Fulla: 527.779.

AVÍS LEGAL

En el compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem que www.kauama.com (des d’ara KAUAMA) és un domini la titularitat l’ostenta GUILLAUME ROUSSEAU, amb NIF X9271737T i domicili a social en Plaça Vila de Gràcia, número 17, 1-1 de la ciutat de Barcelona (08012).

Preguem l’atenta lectura de les presents disposicions ja que en elles es conté tota la informació relativa que regirà l’ús de la present plataforma. L’informem que amb el mer accés a la pàgina web vostè se sotmetrà a les presents disposicions en allò que li sigui aplicable.

L’usuari podrà trobar que per a determinats serveis i / o productes s’estableixin unes condicions especifiques. En aquest cas, quan hagués discordança entre aquelles i les presents prevaldrà en l’estipulat en les especifiques.

KAUAMA es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració de la plataforma així com les presents condicions. Per això és important que els usuaris realitzin una lectura atenta dels presents termes, posant l’accent en l’especial importància de les condicions de contractació quan es vagi a realitzar una compra.

CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

Obligacions dels usuaris.

Amb caràcter general l’usuari s’obliga a el compliment de les disposicions contingudes en aquestes disposicions, vigents en cada moment ia obrar d’acord amb la llei, bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa de l’servei, abstenint-se en utilitzar la plataforma de manera que impedeixi, danyi o deteriori el seu normal funcionament, béns o drets de KAUAMA o de tercers, incloent-se la suplantació de la identitat de tercers.

Especialment, l’usuari s’abstindrà d’introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la plataforma qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, que inciti a la violència o discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, ordre públic, drets fonamentals, llibertats públiques, l’honor, intimitat o imatge de tercers i en general la normativa vigent,

Així mateix s’haurà d’abstenir d’introduir o difondre a través de la plataforma o mitjans posats a la seva disposició cap programari, dada, virus, codi que pugui suscitar danys a la web, els seus continguts o serveis, així com equips, sistemes o xarxes de KAUAMA o qualsevol tercer.

L’usuari serà l’únic responsable de la seva conducta, a l’accedir i utilitzar la plataforma, de manera que aquest respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que KAUAMA pugui patir, en ocasió o com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualsevol altra no inclosa en les presents disposicions i / o legislació aplicable.

Condicions especifiques per a usuaris registrats

La identificació d’un usuari es realitzarà per mitjà del seu correu electrònic i una contrasenya que haurà facilitat en el moment de registre.

És obligació de l’usuari custodiar adequadament la contrasenya doncs, recordem, són elements identificadors i habilitadors per a la utilització dels serveis. En aquest sentit, es compromet a no cedir el seu l’ús de la seva identificació ni a permetre l’accés de tercers, assumint en tot moment la responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut. En cas de pèrdua o robatori, l’usuari s’haurà de posar en contacte amb KAUAMA en la major brevetat possible per evitar riscos d’accessos no autoritzats.

Així mateix, en cas que l’usuari hagi oblidat la seva contrasenya, podrà fer clic a “Ha oblidat la seva contrasenya” al formulari d’accés als usuaris registrats i seguir els passos que allí se li s’anunciaran.

KAUAMA es reserva el dret a interrompre el servei o excloure l’usuari de la plataforma quan hagués un presumpte incompliment de qualsevol de les presents condicions o llei aplicable, i puguin pertorbar el bon funcionament de KAUAMA o empreses col·laboradores. Així mateix, aquest dret s’estendrà a aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats.

RESPONSABILITATS KAUAMA

Tant l’accés a la plataforma com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, KAUAMA no es responsabilitza de les conseqüències que pogués ocasionar aquest ús o accés a la informació, procedint únicament a l’eliminació, el més aviat possible, dels continguts que poguessin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

KAUAMA no es fa responsable de les deficiències de el servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants de el mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com d’aquelles derivades d’interrupcions prolongades de l’subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions de Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tampoc serà responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin ocasionar-se a el sistema informàtic de l’usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l’ordinador de l’usuari, mal funcionament de l’ navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu d’sistema electrònic motivats per causes alienes a KAUAMA.

A més de tot el que especifica, KAUAMA no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

  • Incidències que puguin produir-se en les comunicacions o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis de la plataforma estiguin constantment operatius.
  • Incidènces per la no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada pel soci per a l’enviament de la confirmació de la comanda.

NORMES D’ÚS DE LA PESTANYA BLOC

El Bloc de KAUAMA informa sobre novetats, serveis oferts i qualsevol informació general relacionat amb la l’objecte empresarial.

L’usuari té la possibilitat de participar amb els seus comentaris a cada entrada publicada per KAUAMA sense la necessitat d’estar registrat. Per a això, es requerirà que aporti un nom i una adreça de correu electrònica vàlida. Cal assenyalar que l’adreça de correu electrònic facilitada per emetre un comentari no serà publicada a la web.

KAUAMA encomana als usuaris que, sota la seva responsabilitat, llegeixin atentament les presents condicions especifiques si pretenen participar doncs amb aquesta s’entendran acceptades les presents normes d’ús íntegrament. En cas de no estar d’acord amb aquestes normes, es suggereix a l’usuari la seva no participació.

Les opinions abocades en les entrades són d’exclusiva responsabilitat dels usuaris així com la responsabilitat de qualsevol tipus que pugui derivar-se de les mateixes. KAUAMA no assumeix cap responsabilitat sobre les informacions elaborades o les opinions expressades a títol personal pels usuaris. De manera especial, es rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines de tercers que publiquin els usuaris en els seus comentaris.

No obstant tot l’anterior, l’usuari s’obliga expressament a fer ús de la pestanya de el Blog de manera diligent i correcta, respectant les normes de conducta i bon ús que s’enumeren a continuació:

  • L’usuari es compromet a no utilitzar la pestanya per dur a terme activitats contràries a la llei, els bons costums, l’ordre moral establert o amb finalitats il·lícites, prohibides o que puguin lesionar els drets i interessos de tercers.
  • L’usuari s’obliga a no assetjar ni molestar altres usuaris o de tercers, a no recollir ni emmagatzemar informació d’altres usuaris o tercers sense complir la legalitat vigent en matèria de protecció de dades.
  • Queda totalment prohibida la inclusió de missatges o comentaris que incloguin dades de caràcter personal o qualsevol informació que reveli la identitat de persones físiques o jurídiques, especialment menors d’edat.
  • L’usuari s’obliga a no inserir, reproduir, difondre ni posar a disposició de la resta d’usuaris, textos, gràfics, imatges, bases de dades, programes d’ordinador, logotips, marques ni signes distintius dels que no sigui titular o dels que no disposi dels drets necessaris per a reproduir-los, comunicar-los o posar-los a disposició de l’public.
  • L’usuari reconeix i accepta que l’ús de la pestanya tingui finalitats estrictament personals, i queda prohibit l’ús de la mateixa amb finalitats comercials o lucratives.

KAUAMA es reserva el dret a no aprovar o eliminar, en tot moment, tot comentari o opinió, si suposen una vulneració de la legalitat vigent, o es trenquen les presents condicions d’ús o drets de tercers.

Propietat intel·lectual i industrial.

Els continguts i, especialment, els dissenys, textos, imatges o fotografies, vídeos, gràfics, logos, icones, botons, hiperenllaços, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrial mostrats en la plataforma són propietat de KAUAMA o de tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió a la plataforma o suport en què s’ubiqui.

En cap cas s’entendrà concedida llicència alguna o renúncia, transmissió, cessió total o parcial, concessió ni expectativa de dret i, especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de KAUAMA o dels titulars corresponents.

Queda prohibida la reproducció de la present plataforma, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de KAUAMA.

LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ FUR

Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que es serà d’aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució.

  • Sense productes a la cistella.